Gỗ Đỏ, Cẩm và cả gỗ sồi

Gỗ Đỏ, Cẩm và cả gỗ sồi

Gỗ Đỏ, Cẩm và cả gỗ sồi

slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Gỗ Đỏ, Cẩm và cả gỗ sồi

Khách yêu cầu: phải kiểu Việt Nam nhưng không được rườm rà 

Sản phẩm ra như vầy, may mà khách thích hehe...

Gỗ Đỏ, Cẩm và cả gỗ sồi

    

Chia sẻ: